นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • แจ้งข่าวสารข้อมูลของกิจการบริษัทฯอย่างเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯยังได้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนและเชื้อเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
  • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุม ณ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่อยู่ในสมุทรปราการ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่ง จากสถานที่สะดวกในเมืองมายังสถานที่ๆ จัดประชุม
  • จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2020

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 Download313.2 KB
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) -
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ Download277.1 KB
เอกสารแนบ 4 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี Download157.1 KB
เอกสารแนบ 5.1 : คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) Download213.9 KB
เอกสารแนบ 5.2 : คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) Download231.7 KB
เอกสารแนบ 5.3 : คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) Download359.5 KB
เอกสารแนบ 6.1 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก Download98.0 KB
เอกสารแนบ 6.2 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข Download143.2 KB
เอกสารแนบ 6.3 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ค Download157.8 KB
เอกสารแนบ 7 : เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม Download81.3 KB
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) Download96.1 KB
เอกสารแนบ 9 : แผนที่สถานที่ประชุม Download191.7 KB
เอกสารแนบ 10 : เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 (แบบเป็นรูปเล่ม) Download52.5 KB
เอกสารแนบ 11 : แบบสำรองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม Download136.9 KB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า Download135.5 KB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ Download182.6 KB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download98.0 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download143.2 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download157.8 KB